top of page

Системи антиобледенiння дахiв конструктивно можна роздiлити на два класи:

 

  1. захист дахової системи водовiдведення (горизонтальнi ринви i вертикальнi водостiчнi труби) вiд замерзання.

  2. обiгрiв кромки даху для запобiгання накопиченню льоду i бурульок на краю даху.

 

 

Чому вiдбувається утворення льоду на даху i якi проблеми це створює?

 

Температура на вулицi в зимовий перiод дуже часто перебуває в дiапазонi близькому до 0°С.

Це призводить до того, що в першiй половинi дня, коли свiтить сонце i температура підвищується, опади у виглядi снiгу, якi накопичились на даху починають розтоплюватись i перетворюються в воду.

Тала вода стiкає по даху. Ввечерi, як правило, температура понижується i стiкаюча вода починає замерзати, уворюється шар льоду. Коли такий процес вiдбувається декiлька разів за добу протягом декiлькох днiв, це призводить до утворення величезної маси льоду по всiй кромцi даху, утворенню бурульок i повному забиванню ринв i водостiчних труб льодом.

Пiд великою масою льоду ринви i труби починають обриватись i ламатись, що ще бiльше ускладнює ситуацiю.

 

При рiзкому потеплiннi велика кiлькiсть снiгу на поверхнi даху розтоплюється в воду i починає стiкати з даху вниз. Але в цей же ж час ринви i труби є заповненi льодом, який розтоплюється дуже повiльно. Вода, не маючи змоги стiкати з даху по передбаченому для неї маршруті (в ринву i далi в вертикальну трубу), починає текти вниз по стiнах фасаду будiвлi, затiкає в стики дахового покриття (металочерепиця, бляха та iншi матерiали), витiкає зі стикiв вертикальних водостiчних труб (якi є заповненi льодом) i утворює намерзання льоду по фасаду будiвлi.

Все вищенаведене може призвести до руйнування дахової водостiчної системи i стiн будiвлi за один зимивий сезон, що вподальшому призведе до повної замiни водостокiв i ремонту стiн будiвлi.

 

Використання нагрiвальних кабелiв в конструкцiї ринв i труб дозволяє завжди тримати їх чистими i не заповненими льодом.

 

Також в багатьох випадках прямо внизу пiд дахом будiвлi проходять тротуари або автомобiльнi дороги, по яких рухаються люди i автотранспорт.

Утворення намерзання льоду i бурульок на кромцi даху i їх подальше падiння вниз при потеплiннi,  може призвести до важких травм  людей i сильного пошкодження автомашин.

Для запобiганню цьому необхiдно передбачити прогрiвання кабелем кромки даху (як правило шириною 30-60 см).

 

 

Як пiдiбрати тип i кiлькiсть кабелю для системи антиобледенiння даху?

 

Для антиобледенiння даху використовують такi кабелi:

DEVIsafe 20T (DTCE-20) - резистивний кабель зі стiйкiстю до УФ випромiнювання, кабель потужнiстю 20 Вт/м

DEVIsnow 30T (DTCE-30) - резистивний кабель зі стiйкiстю до УФ випромiнювання, кабель пiдвищеної потужностi 30 Вт/м

Iceguard 18  - саморегулюючий кабель зі стiйкiстю до УФ випромiнювання, потужнiсть 18 Вт/м (при t=10°С)

 

Нашi рекомендацiї:

ринва дiаметром до 120 мм  - двi лiнiї кабелю DEVIsafe 20T

ринва дiаметром 120-150 мм - двi лiнiї кабелю DEVIsnow 30T

ринва дiаметром  160 -200 мм - три-чотири  лiнiї кабелю DEVIsafe 20T (три лiнiї кабелю DEVIsnow 30T)

вертикальна труба дiаметром до 80 мм  - одна лiнiя кабелю DEVIsafe 20T

вертикальна труба дiаметром 90-120 мм  - одна лiнiя кабелю DEVIsafe 30T

вертикальна труба дiаметром 130-200 мм  - двi лiнiї кабелю DEVIsafe 20T (двi лiнiї кабелю DEVIsafe 30T)

розжолобки  - декiлька лiнiй кабелем DEVIsnow 20T з кроком 5 см мiж лiнiями (DEVIsafe 30T з кроком 7,5 см).


 

Як порахувати необхiдну довжину кабелю?

 

  1. Весь дах роздiляємо на декiлька дiлянок так, щоб ринви, розжолобки i труби однiєї дiлянки можна було обiгрiти одним нагрiвальним кабелем.

 

  2. По кожнiй дiлянцi складаємо схему розкладання кабелю. Оскiльки всi кабелi для даху двожильнi (з одним кiнцем для подачi напруги) не потрiбно планувати повернення кiнця грiючого кабелю до мiсця пiдключення. Якщо заплановано в вертикальну трубу прокладати кабель в одну лiнiю, то на одну дiлянку повинна бути тiльки одна водостiчна труба i кабель буде закiнчуватись внизу труби.

 

  3. Кабелi DEVIsafe 20T i DEVIsnow 30T виготовляються як готовий нагрiвальний кабель певної фiксованої довжини з "холодним" кiнцем. З лiнiйки довжин кабелiв на кожну дiлянку пiдбираються найближчий по довжинi кабель.

 

 

 

Як закрiпити кабель на даху?

 

Монтаж нагрiвального кабелю в системах антиобледенiння даху повинен задовiльняти таким вимогам:

 

  1. Кабель повинен бути надiйно зафiксованим.

  2. Лiнiї кабелю не повиннi дотикатись i перетинатись між собою. Якщо кабель прокладається в декiлька паралельних лiнiй, повинна дотримуватись запланована вiдстань мiж ними.

  3. Кабель в вертикальних трубах має бути зафiксовано на ланцюзі (монтажнiй стрiчцi, тросi), який виконує роль несучого елемента i всi навантаження (сила тяжiння, маса льоду) лягають на ланцюг, а не на нагрiвальний кабель.

 

3) розжолобок, лоток з оцинкованої сталi - стрiчка DEVIfast полосками по 15-60 см через кожнi 20 см розжолобка (лотка). Спосiб монтажу: припаювання, заклепки, полiуритановий клей-герметик

 

4) розкладання кабелю "змiйкою" по кромцi даху - крiплення roofhook, guardhook, стрiчка DEVIfast. Спосiб монтажу: шурупи для металочерепицi, припаювання.

 

5) вертикальна труба, кабель в одну лiнiю - трос стальний в пластиковiй iзоляцiї та т/у трубка з клеєм для закрiплення кабелю до троса кожнi 50 см. Вверху даху трос мiцно закрiпити до конструкцiї даху. 

 

6) вертикальна труба, кабель в двi лiнiї - ланцюг оцинкований діаметром 4 мм та крiплення DEVIdrain або стрiчка DEVIfast double. Вверху даху ланцюг чи стрiчку  мiцно закрiпити до конструкцiї даху. 

Автоматика керування системою антиобледенiння даху.

 

Для систем антиобледення використовують один з двох типiв регуляторiв.

 

  1. Регулювання по температурi повiтря на вулицi (DEVIreg 316, 330, 610). Регулятор замiряє температуру повiтря на вулицi i при зниженні температури нижче заданої (330, 610) або якщо температури в заданому дiапазонi (DEVIreg 316)  вмикає нагрівальнi кабелi. Кабелi вмикаються/вимикаються тiльки з огляду на температуру.

Нашi рекомендацiї:

1) пластикова "пiдвiсна" ринва  - крiплення DEVIgut для кабелю в двi лiнiї. На один 1м.п. ринви 4-5 крiплень. Якщо необхiдно 3-4 лiнiї з двох крiплень DEVIgut робимо одне велике кріплення "double gut"

 

2) накладна ринва "оцинкована сталь" - стрiчка DEVIfast полосками по 15-30 см через кожнi 20 см ринви. Спосiб монтажу: припаювання, заклепки, полiуритановий клей-герметик

2.  Регулювання по температурi повiтря на вулицi i наявностi опадiв. Регулятор DEVIreg 850 зі спецiальним датчиком для даху. Датчик окрiм показiв температури має вбудований пiдiгрiв, при попаданнi снiгу чи льоду на датчик, вiн розтоплює їх у воду i показує терморегулятору наявнiсть опадiв на даху. Вмикання кабелiв вiдбувається тiльки тодi, коли на вулицi холодно (температура нижче +2°С) i на даху є снiг чи лiд. Якщо тепло i є опади - пiдiгрiв не працює. ​Якщо холодно i дах "сухий" - пiдiгрiв не працює. Використання DEVIreg 850 дозволяє зменшити використання електроенегрiї до мiнiмуму. Зважаючи на високу вартiсть регулятора, рекомендуємо його для систем з середньою загальною потужнiстю (2-5 кВт) i особливо рекомендовано для систем з потужнiстю понад 5 кВт. 

 

Якщо на даху немає снiгу, але температура нижче заданої (наприклад +2°С), нагрiв буде ввімкнений i кабелi будуть споживати електроенергiю. Вказанi регулятори рекомендовано для невеликих систем з малою загальною потужнiстю (до 2кВт)  нагрiвальних кабелiв.

bottom of page