top of page

Сфера застосування електричних нагрівальних кабелів не обмежується класичними задачами пiдiгрiву пiдлоги, снiготанення на вулицi та захисту дахiв. Вони стають внагоді для:

 

- захисту труб від замерзання;

- пiдiгрiву трубопроводiв до необхiдної температури;

- пiдiгрiву (або захист вiд замерзання) резервуарiв;

- захисту сателiтарних антен вiд налипання снігу та намерзання льоду;

- пiдiгрiву ґрунту пiд холодильними камерами тощо.

 

 

Труби i трубопроводи

 

В багатьох випадках частина трубопроводу подачi води в будинок чи каналiзацiйна труба проходить по вулицi або неопалювальному примiщенню, в якому взимку температура нижча за нуль градусів.

Незалежно вiд товщини i якостi теплоiзоляцiї труби,  "стояча" вода в нiй замерзне, перетвориться в лiд i пошкодить трубопровiд.

 

Для запобiгання цьому нагрiвальний кабель можна змонтувати на поверхні або всерединi труби.

Кабель всерединi труби

Для монтажу всерединi труби використовуються резистивнi нагрiвальнi кабелi DEVIaqua 9T (DTIV-9, 9Вт/м)   або саморегулюючий кабель DEVIpipeheat 10 (DPH-10, 10Вт/м при 10°C). Ввiд кабеля в трубу виконується через герметичну муфту з рiзьбою 3/4" або 1"

 

Кабель DEVIaqua 9T поставляється готовими секцiями певної довжини, кабель не можна обрiзати або складати в петлю.

Кабель DEVIpipeheat 10 поставляється на котушках по 250м. Цей кабель можна обрiзати i замуфтити секцiю необхiдної довжини (вiд 0,2 до 100 м).

Нагрiвальний кабель не може прокладатись через запiрну арматуру. Також не можлива установка (проштовхування) кабелю в мiсцях повороту труби.

 

Нашi рекомендацiї:

- монтаж нагрiвального кабелю всерединi труби використовують тiльки якщо кабель прокладається одночасно з монтажем секцiй трубопровода. Прокладування (проштовхування)  кабелю  довжиною бiльше 10 м на iснуючий трубопровiд можливе тiльки, коли дiлянка трубопроводу пряма, без колiн i поворотiв пiд 90°;

- для коротких дiлянок (до 15 м) економiчно вигiдно використовувати саморегулюючий кабель DEVIpipeheat 10;

- для довгих дiлянок (особливо при довжинах 50 м i бiльше) виправдане використання резистивного нагрiвального кабелю DEVIaqua 9T.

Кабель на поверхні труби

 

Взалежностi вiд дiаметра труби, товщини шару теплоiзоляцiї труби, мiнiмальної допустимої температури всерединi труби i мiнiмальної температури повiтря назовнi труби розраховується необхiдна потужнiсть (тепловтрати трубопровода) на 1 м.п. труби.

 

Для монтажу нагрiвального кабелю на трубу використовують наступнi типи кабелiв:

- резистивнi кабелi: DEVIflex 10Т (DTIP-10, 10 Вт/м), DEVIflex 18Т (DTIP-18, 18 Вт/м), DEVIsafe 20Т (DTCE-20, 20 Вт/м), DEVIbasic 20S (DSIG-20, 20Вт/м);

- резистивнi силiконовi DEVIflex DSIX;

- саморегулюючi кабелi DEVIiceguard 18 (18Вт/м       при 10°C), DEVIpipeguard 10, 25, 33  (10,25,33 Вт/м при 10°C)

 

Для пластикових труб використовують резистивнi кабелi потужнiстю до 10 Вт/м, для металевих - до 20 Вт/м.

 

В бiльшостi випадкiв для захисту вiд замерзання труби дiаметром до 50 мм i товщиною шару iзоляцiї не менше дiаметру труби достатньо одну лiнiю кабелю потужнiстю 10Вт/м.

Захист сателiтарних антен

 

Взимку, коли на вулицi є опади у виглядi дощу чи мокрого снiгу i температура рiзко понижується, снiг i лiд намерзають на дзеркальнiй поверхнi сателiтарних антен.

Частина антени, яка покрита льодом, перестає фокусувати сигнал на конвертор антени.  Сила i якiсть сигналу падає, що призводить до часткового чи повного припинення прийому сигналу з супутника. 

Особливо це критично для прийомних антен теле- та радiокомпанiй (якi цей сигнал ретранслюють на велику кiлькiсть абонентiв).

 

В неробочому  станi антена може бути дуже довгий час (декiлька тижнiв), поки не настане потеплiння i лiд не розтане.

 

Оскiльки, як правило, сателiтарнi антени змонтовано на дахах будiвель, очищення їх вручну вкрай складне (використання автовишки, небезпека роботи на висотi в зимовий перiод i можливiсть пошкодження обладнання при ручному збиваннi льоду) або взагалi неможливе.

Пiдiгрiв ґрунту пiд холодильними камерами

 

В холодних складських примiщеннях постiйно пiдтримується низька температура (-20 /-30°C). Холод проходить через пiдлогу, шар теплоiзоляцiї пiдлоги i проходить до фундаменту та ґрунту, на якому знаходиться примiщення. Вода в ґрунтi (фундаментi) замерзає в лiд, руйнується структура фундаменту, вiдбувається льодяна єрозiя ґрунту. Це може призвести до провалу конструкцiї пiдлоги або навiть до обвалу будiвлi. Такi ж проблеми виникають на закритих стадiонах зі штучним льодом. 

 

Задача: забезпечити щоб температура ґрунту та фундаменту будiвлi пiд холодильною камерою не падала нижче 0°C.

 

Основний кабель: одножильний резистивний DEVIbasic 20S(DSIG, 7-20 Вт/м)

Типова потужнiсть на 1кв.м - 15-30 Вт/м

Максимальна вiдстань мiж лiнiями кабелю - 50 см

 

Конструкцiя пiдлоги: (з верху-вниз)

- армований бетон;

- гiдроiзоляцiя;

- теплоiзоляцiя (не менше 100 мм);

- бетон з нагрiвальним кабелем;

- основа (пiсок, гравiй, щебень);

- ґрунт.

 

Оскiльки кабель знаходиться на глибинi 30-50 см вiд рiвня пiдлоги,  ремонт його неможливий. Для цього обов'язково прокладання резервного (дублюючого) нагрiвального кабелю поряд з основним.

Пiдiгрiв резервуарiв

 

Резервуари пiдiгрiвають для запобiгання замерзанню води (пiдтримання температури вище 0°C) або для пiдтримання iншої необхiдної температури (наприклад,  пiдтримання резервуару з жиром в рiдкому станi при t = 45°C).

 

Є ряд умов для розрахунку необхiдної потужностi пiдiгiрву:

- ємнiсть повинна буди теплоiзольована по всiй поверхнi;

- система повинна використовуватись тiльки для пiдтримання заданої температури, а не для її збiльшення (нагрiву).

 

Для розрахунку потужностi необхiдно такi данi:

- температура рiдини в резервуарi;

- мiнiмальна температура навколишнього середовища;

- площа поверхнi всiх стiнок резервуара;

- товщина i тип теплоiзоляцiї.

 

Згiдно вказаних даних вираховується тепловтрати i вибирається необхiдна потужнiсть кабелю.

 

Монтаж:

Кабель рiвномiрно розкладається по всiй поверхнi резервуара.

Якщо це неможливо - на нижнiй частинi резервуара.

Весь нагрiвальний кабель проклеюється до резервуара алюмiнієвим скотчем DEVIalutape.

Обов'язкове використання терморегулятора з виносним датчиком, який вимикає пiдiгрiв при досягненнi стiнками резервуару необхiдної температури.

Використання нагрiвального кабелю ефективно i недорого вирiшує цю проблему.

 

Як правило, немає необхiдностi прогрiвати всю площу дзеркала антени. Необхiдно пiдiгрiвати нижнi 30-50% площi дзеркала антени.

Питома потужнiсть кабелю для пiдiгрiву антени складає 300-400 Вт/кв.м.

Нашi рекомендацiї:

- використовувати кабелi: DEVIflex 10Т (DTIP-10, 10 Вт/м), DEVIflex 18Т (DTIP-18, 18 Вт/м), DEVIsafe 20Т (DTCE-20, 20 Вт/м), DEVIbasic 20S (DSIG-20, 20 Вт/м);

- кабель прокласти по заднiй сторонi дзеркала i повнiстю проклеїти алюмiнієвим скотчем. Для ефективностi змонтувати шар теплоiзоляцiї (мiнвата) 10-50 мм;

- використовувати в двох режимах:

автоматичний - терморегулятор з датчиком температури поверхнi дзеркала антени; 

ручний - вмикати пiдiгрiв за необхідністю. При вмиканнi пiдiгрiву пiсля намерзання, кабель розтопить лiд за 0,5-2 години.

Способи монтажу:

 

Найпростiшим способом монтажу є прокладання кабелю однiєю (або декiлькома) прямою лiнiєю вздовж труби. В такому випадку довжина кабелю рiвна довжинi труби.

 

Для такого монтажу рекомендовано використання двожильних кабелiв (з одним кiнцем для приєднання кабелю до електромережi).

При розрахунку довжини нагрiвального кабелю необхiдно враховувати наступнi параметри:

- кiлькiсть переходiв, трiйникiв, вентилiв i.т.п. (передбачити додатково по 0,3-1м кабелю на кожний)

- змiну дiаметру труби (на дiлянках бiльшого дiаметру необхiдно бiльше нагрiвального кабелю на 1 м.п. труби)

 

Другий спосiб монтажу - намотування кабелю спiраллю по трубi. Цей спосiб використовується якщо на 1 м.п. труби необхiдно змонтувати наприклад 1,6м кабелю.

Монтаж кабелю на трубу:

- перед початком монтажу перевiрити трубопровiд на предмет пошкоджень i вiдсутностi пiдтiкань;

- очистити трубопровiд вiд бруду i жиру;

- для пластикової труби проклеїти один шар алюмiнієвого скотчу DEVIalutape;

- акуратно прокласти кабель, без натягiв. Кабель приклеюється до труби алюмiнієвим скотчем з iнтервалом 0,5-1 м;

- пiсля розкладки по всiй довжинi труби, кабель необхiдно повнiстю проклеїти алюмiнієвим скотчем. Таким чином кабель не має контакту з теплоiзоляцiєю труби i забезпечується висока теплопередача вiд кабелю на трубу.

Нашi рекомендацiї:

- для дiлянок труби до 10 м використовувати саморегулюючi кабелi DEVIpipeguard (DEVIiceguard);

- для трубопроводiв довжиною 30 м i бiльш дешевше використання резистивного кабелю (з регулятором температури), нiж використання саморегулюючого кабелю;

- одножильний кабель DEVIbasic 20S (DSIG-20, 20 Вт/м) використовувати, коли необхiдно 2 (або 4) лiнiї кабелю на 1 м.п. труби. Цей кабель має два кiнцi для приєднання.

- в трубопроводах, в яких можлива температура вище +90°C (наприклад трубопроводи, якi проходять сезонну очистку паром), використовувати лише високотемпературнi силiконовi DEVIflex DSIX.

Резистивнi кабелi обов'язково пiдключаються через терморегулятор температури (з виносним датчиком температури труби). Терморегулятор вимикає нагрiв при досягненнi необхiдної температури (наприклад +5°C), що забезпечує економiчнiсть експлуатацiйних витрат i захищає кабель вiд перегрiву.

Саморегулюючi кабелi при збiльшеннi температури кабелю (труби) зменшують потужнiсть кабелю, тому допускається їх використання без терморегулятора.

bottom of page